تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 

شناسایی بهره برداران خدمات حسابداری و مالی و درک دقیق خدمات مورد انتظار آنها و همچنین توجه به میزان بودجه مالی و سطح توانمندی نیروهای انسانی سازمان در امر پیاده سازی روشها و اقدامات،متخصصین را در انتخاب و معرفی خدمات مناسب به آنها یاری می رساند. این توانمندی ها با شناسایی خدمات و کیفیت آنها در بازار خدمات حسابداری و مالی همراه با بررسی و دریافت اطلاعات از توانمندیهای انسانی سازمانهای ارائه دهنده خدمات کامل می گردد. این فرآیند می تواند موجب برقراری ارتباط بین بهره برداران و ارائه دهنده گان خدمات شود.

 

برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید