تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 

 

بسیاری از ارائه دهندگان خدمات حسابداری و مالی به دلیل عدم اطلاع از تمامی ظرفیتها و توانمندی های در سازمان خود در مواردی از بازار اصلی خود دور می شوند و یا مجبور به انتخاب اشتباه مشتریان خود خواهند شد. شناسایی این توانمندیها با استفاده از بهره گیری از دانش تخصصی در حوزه هایی چون پاسخ گویی به سلایق کاربران ، ظرفیتهای موجود در زمان پیاده سازی روشها و مشاوره ها ، میزان تطبیق مشاوره ها و خدمات با نوع نیازها در هر یک از صنایع و گروه های بهره بردار و ... لازمه تدوین برنامه های بازاریابی موثر و پاسخگو به اهداف سازمان است.

 

برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.