تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 

برای جذب مشتریان خدمات می بایست نسبت به شناسایی و سنجش کیفی توانمندی های موجود در سازمان ارائه دهنده خدمت یا واسط در معرفی آن نسبت به اجرای بازاریابی خدمات حسابداری و مالی مورد نظر اقدام نمود. شناسایی و بهره گیری از این توانمندی ها، نیازمند دانش و مهارت خاص خود می باشد که از طریق دریافت تجربیات تخصصی میسر می گردد.

 

برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.