تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 

همایشها و نمایشگاه های تخصصی جهت معرفی و جذب مشتریان مورد توجه بسیاری از سازمانها واقع می گردد. اما اجرای این گونه اقدامات نیازمند تدوین برنامه های مدون همراه با آموزشهایی تخصصی جهت مراحل قبل از حضور ، حین حضور و بعد از اتمام دوره برگزاری با توجه به میزان بودجه سازمان می باشد تا بتوان اهداف معینی را دنبال نمود و میزان اثرگذاری اقدامات فوق را در امر بازاریابی خدمات قابل ارائه سازمان مورد سنجش قرار داد. دستبابی به نتایجی مطلوب در این حضورها با دریافت مشاوره های لازم امکان پذیر خواهد بود.

 

برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.