تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 

انجام مذاکرات خرید نرم افزار در خصوص بهای محصول و مفاد قرارداد فروش آن تخصصی است که میتوان از مشورت با مشاوران ترازبین تجارت بهره مند شویم تا ضمن مدیریت بر هزینه تمام شده خرید و راه اندازی نرم افزار مورد انتظار ، مفاد دیگر مندرج در یک قرارداد فروش نرم افزار را به گونه ای متناسب با شرایط محصول ، امکانات و ظرفیت های مالی و انسانی بهره بردار (خریدار نرم افزار) تنظیم نمود .

 

برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.