تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 

نیازسنجی ، اولین گام در انتخاب یک نرم افزار حسابداری و مالی برای سازمانها و شرکتها می باشد. درک صحیح نیازها با توجه به شرایط ناشی از نوع عملیات و نحوه اجرای آنها و همچنین نوع و میزان دانش و مهارت نیروهای انسانی است که می تواند گامی موثر در انتخاب یک نرم افزار مناسب باشد. این امر نیازمند دانش و مهارتی ترکیب شده از اصول پیاده سازی نرم افزار و مهارت های تخصصی اجرایی عملیات حسابداری و مالی است.

 

برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.