تراز کنیم تا تراز ببینیم

تشریح خدمات

 •  

  مدیریت فرآیند دمو محصولات نرم افزاری ضمن نیازمندی به اقداماتی به عنوان پیش نیاز ، به دانش و مهارتهای تخصصی در حوزه نرم افزار ، شناخت انتظارات کاربران نرم افزارهای حسابداری و مالی و فرآیندهای عملیاتی روزانه آنها نیز نیازمند می باشد. مجموعه نیازمندی های فوق با مذاکرات عقد قراردادهای فروش نرم افزار که به عنوان فرصت تمام کننده ای در مسیر بازاریابی و جذب مشتریان می باشد، فرآیند عملیاتی بازاریابی و فروش محصولات نرم افزاری را کامل می نماید. همه این عملیات را می توان در سازمانهای تولید کننده نرم افزار و یا ارائه کنندگان آنها با بهره گیری از مشاوره های لازم تقویت نمود.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  تدوین برنامه هایی برای دستیابی به اهداف بازاریابی از طریق ظرفیتهای موجود در حوزه تجارت الکترونیک، علاوه بر دانش تولید آنها خصوصا در حوزه شناخت ابزار و تکنولوژی های تولید محتوی های بصری، نیازمند دانش و مهارت لازم همراه با وجود تجربه ای طولانی و عمیق در صنعت و فعالیت مربوطه می باشد. این نوع نیازها در حوزه بازاریابی نرم افزارهای تولیدی و خدمات قابل ارائه سازمانها که به جهت تنوع بالا در نگرشهای تولید و همچنین وجود بهره بردارانی با نوع خواسته ها و سلایق گوناگون ، دریافت مشاوره های تخصصی مربوطه را لازم می سازند.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  شناسایی بهره برداران نرم افزارهای حسابداری و مالی و درک دقیق ابزارهای مورد انتظار آنها و همچنین توجه به میزان بودجه مالی و سطح توانمندی نیروهای انسانی سازمان در امر کاربری نرم افزارها ،متخصصین را در انتخاب و معرفی نرم افزار مناسب به آنها یاری می رساند. این توانمندی ها با شناسایی محصولات نرم افزاری در بازار صنعت نرم افزار و توانمندی های فنی، امکانات و ابزارهای موجود در آن همراه با بررسی و دریافت اطلاعات از توانمندیهای انسانی سازمانهای ارائه دهنده محصولات نرم افزاری کامل می گردد. این فرآیند می تواند موجب برقراری ارتباط بین بهره برداران و تولید کنندگان نرم افزارها شود.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  برای جذب مشتریان نرم افزارها می بایست نسبت به شناسایی و سنجش کیفی توانمندی های موجود در سازمان تولیدکننده یا واسط در عرضه آن نسبت به اجرای بازاریابی محصولات نرم افزاری مورد نظر اقدام نمود. شناسایی و بهره گیری از این توانمندی ها، نیازمند دانش و مهارت خاص خود می باشد که از طریق دریافت تجربیات تخصصی میسر می گردد.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  دسته بندی نرم افزارهای تولیدی با توجه به ریز ابزارهایی که در آنها تعبیه شده است برای هر گروه از مشتریان متفاوت و نیازمند بررسی و تحلیل ویژه ای است. این دسته بندی در هر سطح از بازار و مشتریان حاضر در آن نیازمند تعیین نرخ خاصی می باشد تا بتواند ضمن جذب مشتریان به توان مالی آنها نیز توجه نماید. تولید دسته بندی های حرفه ای و نرخ گذاری های موثر با استفاده از مشورتهای حرفه ای امکان پذیر می گردد.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  تعداد نیروهای انسانی حوزه بازاریابی سازمان و تحصیلات آنها در میزان جذب مشتریان به تنهایی نمی تواند موثر واقع گردد. منابع انسانی موجود را می بایست با استفاده از دانش و مهارتهای تخصصی در حوزه بازاریابی نرم افزارهای حسابداری و مالی در مسیری هدفمند با ارائه آموزشهای لازم و راهبری دقیق و کارآمد مدیریت نمود. انتقال این نوع دانش و تخصص به نیروهای انسانی از طریق دریافت مشاوره های تخصصی مربوطه امکان پذیر می باشد.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  همایشها و نمایشگاه های تخصصی جهت معرفی و جذب مشتریان مورد توجه بسیاری از سازمانها واقع می گردد. اما اجرای این گونه اقدامات نیازمند تدوین برنامه های مدون همراه با آموزشهایی تخصصی جهت مراحل قبل از حضور ، حین حضور و بعد از اتمام دوره برگزاری با توجه به میزان بودجه سازمان می باشد تا بتوان اهداف معینی را دنبال نمود و میزان اثرگذاری اقدامات فوق را در امر بازاریابی نرم افزارهای تولیدی و قابل ارائه سازمان مورد سنجش قرار داد. دستبابی به نتایجی مطلوب در این حضورها با دریافت مشاوره های لازم امکان پذیر خواهد بود.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  بسیاری از تولیدکنندگان و یا ارائه دهندگان نرم افزارهای حسابداری و مالی به دلیل عدم اطلاع از تمامی ظرفیتها و توانمندی های موجود در نرم افزار خود در مواردی از بازار اصلی خود دور می شوند و یا مجبور به انتخاب اشتباه مشتریان خود خواهند شد. شناسایی این توانمندیها با استفاده از بهره گیری از دانش تخصصی در حوزه هایی چون پاسخ گویی به سلایق کاربران ، ظرفیتهای موجود در زمان پیاده سازی نرم افزار ، میزان تطبیق ابزار با نوع نیازها در هر یک از صنایع و گروه های بهره بردار و ... لازمه تدوین برنامه های بازاریابی موثر و پاسخگو به اهداف سازمان است.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  شناسایی بهره برداران خدمات حسابداری و مالی و درک دقیق خدمات مورد انتظار آنها و همچنین توجه به میزان بودجه مالی و سطح توانمندی نیروهای انسانی سازمان در امر پیاده سازی روشها و اقدامات،متخصصین را در انتخاب و معرفی خدمات مناسب به آنها یاری می رساند. این توانمندی ها با شناسایی خدمات و کیفیت آنها در بازار خدمات حسابداری و مالی همراه با بررسی و دریافت اطلاعات از توانمندیهای انسانی سازمانهای ارائه دهنده خدمات کامل می گردد. این فرآیند می تواند موجب برقراری ارتباط بین بهره برداران و ارائه دهنده گان خدمات شود.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  تدوین برنامه هایی برای دستیابی به اهداف بازاریابی از طریق ظرفیتهای موجود در حوزه تجارت الکترونیک، علاوه بر دانش تولید آنها خصوصا در حوزه شناخت ابزار و تکنولوژی های تولید محتوی های بصری، نیازمند دانش و مهارت لازم همراه با وجود تجربه ای طولانی و عمیق در صنعت و فعالیت مربوطه می باشد. این نوع نیازها در حوزه بازاریابی خدمات حسابداری و مالی و نوع و روش ارائه از سوی سازمانها به جهت تنوع بالا در نگرشهای عملیاتی و مشاوره ای و همچنین وجود بهره بردارانی با نوع خواسته ها و سلایق گوناگون ، دریافت مشاوره های تخصصی مربوطه را لازم می سازند.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

   

  بسیاری از ارائه دهندگان خدمات حسابداری و مالی به دلیل عدم اطلاع از تمامی ظرفیتها و توانمندی های در سازمان خود در مواردی از بازار اصلی خود دور می شوند و یا مجبور به انتخاب اشتباه مشتریان خود خواهند شد. شناسایی این توانمندیها با استفاده از بهره گیری از دانش تخصصی در حوزه هایی چون پاسخ گویی به سلایق کاربران ، ظرفیتهای موجود در زمان پیاده سازی روشها و مشاوره ها ، میزان تطبیق مشاوره ها و خدمات با نوع نیازها در هر یک از صنایع و گروه های بهره بردار و ... لازمه تدوین برنامه های بازاریابی موثر و پاسخگو به اهداف سازمان است.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  همایشها و نمایشگاه های تخصصی جهت معرفی و جذب مشتریان مورد توجه بسیاری از سازمانها واقع می گردد. اما اجرای این گونه اقدامات نیازمند تدوین برنامه های مدون همراه با آموزشهایی تخصصی جهت مراحل قبل از حضور ، حین حضور و بعد از اتمام دوره برگزاری با توجه به میزان بودجه سازمان می باشد تا بتوان اهداف معینی را دنبال نمود و میزان اثرگذاری اقدامات فوق را در امر بازاریابی خدمات قابل ارائه سازمان مورد سنجش قرار داد. دستبابی به نتایجی مطلوب در این حضورها با دریافت مشاوره های لازم امکان پذیر خواهد بود.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  مدیریت مذاکرات عقد قراردادهای فروش خدمات فرصت تمام کننده ای در مسیر بازاریابی و جذب مشتریان می باشد. این بخش از فرآیند عملیاتی بازاریابی و فروش خدمات سازمان را می بایست هوشمندانه و با بهره گیری حداکثری از مهارتهای تخصصی به اتمام رساند. تلاش های هر سازمان برای کسب این دسته از مهارتها در مدت کوتاهی تاثیرات خود را نمایان می سازد ، فقط کافی است در جهت کسب این مهارتها مشورت های لازم را دریافت نماییم.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  تعداد نیروهای انسانی حوزه بازاریابی سازمان و تحصیلات آنها در میزان جذب مشتریان به تنهایی نمی تواند موثر واقع گردد. منابع انسانی موجود را می بایست با استفاده از دانش و مهارتهای تخصصی در حوزه بازاریابی خدمات حسابداری و مالی در مسیری هدفمند با ارائه آموزشهای لازم و راهبری دقیق و کارآمد مدیریت نمود. انتقال این نوع دانش و تخصص به نیروهای انسانی از طریق دریافت مشاوره های تخصصی مربوطه امکان پذیر می باشد.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید  

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

   

  دسته بندی خدمات حسابداری و مالی با توجه به ریز سرویسهای موجود برای هر گروه از مشتریان متفاوت و نیازمند بررسی و تحلیل ویژه ای است. این دسته بندی در هر سطح از بازار و مشتریان حاضر در آن نیازمند تعیین نرخ خاصی می باشد تا بتواند ضمن جذب مشتریان به توان مالی آنها نیز توجه نماید. تولید دسته بندی های حرفه ای خدمات و نرخ گذاری های موثر با استفاده از مشورتهای حرفه ای امکان پذیر می گردد.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  

  برای جذب مشتریان خدمات می بایست نسبت به شناسایی و سنجش کیفی توانمندی های موجود در سازمان ارائه دهنده خدمت یا واسط در معرفی آن نسبت به اجرای بازاریابی خدمات حسابداری و مالی مورد نظر اقدام نمود. شناسایی و بهره گیری از این توانمندی ها، نیازمند دانش و مهارت خاص خود می باشد که از طریق دریافت تجربیات تخصصی میسر می گردد.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  نیازسنجی ، اولین گام در انتخاب یک نرم افزار حسابداری و مالی برای سازمانها و شرکتها می باشد. درک صحیح نیازها با توجه به شرایط ناشی از نوع عملیات و نحوه اجرای آنها و همچنین نوع و میزان دانش و مهارت نیروهای انسانی است که می تواند گامی موثر در انتخاب یک نرم افزار مناسب باشد. این امر نیازمند دانش و مهارتی ترکیب شده از اصول پیاده سازی نرم افزار و مهارت های تخصصی اجرایی عملیات حسابداری و مالی است.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  پیاده سازی نرم افزارها نیازمند دانش و تجربه ای خاص می باشد . این امر در حوزه نرم افزارهای حسابداری و دانش علاوه بر دانش و تجربه فوق می بایست با دانش و تجربه حسابداری و مالی و مدیریت بر پروژه های پیاده سازی نرم افزار ترکیب گردد تا بتوان نتایجی ایده آل را بدست آورد. تاثیرات این نوع خدمات را می توان از طریق سازمانهایی که بهره بردار آن بودند به مطلع شد سازمانهایی چون مشتریان ترازبین تجارت.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  در بسیاری از سازمانها به محض مشاهده عدم دریافت نتایج مطلوب و مورد انتظار از یک نرم افزار حسابداری راه حل تغییر آن نرم افزار در همان گام اول طرح و اجرا می شود. این اتفاق در اغلب موارد مجددا تکرار و بی حاصل می باشد. مشاوران ماهر قبل از هر تغییری ، ابتدا به بررسی نحوه پیاده سازی نرم افزار و تطبیق آن با شرایط عملیاتی و دانش نیروهای انسانی کاربر می پردازند تا در صورت امکان با اعمال روشهایی مناسب ضمن جلوگیری از تغییر نرم افزار و بروز مشکلات ناشی از آن و همچنین خروج بخش قابل توجه ای از منابع مالی در راه خرید نرم افزار جدید و هزینه های پیاده سازی آن ، سازمان را به اهداف خود در دریافت نتایج مطلوب و ارتقاء سطح کاربری و گزارش گیری برسانند.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  انجام مذاکرات خرید نرم افزار در خصوص بهای محصول و مفاد قرارداد فروش آن تخصصی است که میتوان از مشورت با مشاوران ترازبین تجارت بهره مند شویم تا ضمن مدیریت بر هزینه تمام شده خرید و راه اندازی نرم افزار مورد انتظار ، مفاد دیگر مندرج در یک قرارداد فروش نرم افزار را به گونه ای متناسب با شرایط محصول ، امکانات و ظرفیت های مالی و انسانی بهره بردار (خریدار نرم افزار) تنظیم نمود .

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  امروزه تامین نیروهای انسانی و تیم های اجرایی امور حسابداری و مالی سازمانها و شرکتها در تمامی شاخه های آن (حسابداری مالی ، حسابداری مالیاتی و حسابرسی) نیازمند دانش و تجربه ایست که متخصصان خاص خود را طلب می کند تا بتوان با انتخاب نیروهای انسانی و تیمهای مناسب ضمن مدیریت هزینه های این حوزه از عملیات سازمان، نتایج مطلوبی را نیز دریافت نمود. مشاورینی با این تخصص می توانند در ارتقا حداکثری کسب نتایج مورد انتظار به سازمانها یاری رسانند.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  استفاده از روشهای عملیاتی موثر و بهینه در واحدهای حسابداری سازمانها و شرکتها علاوه بر تجربه اجرایی در امور حسابداری، نیازمند حضور متخصصینی با دانش و مهارت طراحی روشها و عملیات حسابداری نیز می باشد. متخصصینی که امر راه اندازی و بهبود عملیات حسابداری و مالی سازمانها و شرکتها را بارها با نتایجی مطلوب و رضایتبخش طراحی و پیاده سازی نموده اند . این بررسی ها را کافی است از مشتریانشان پیگیری نماییم.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  شناسایی دقیق و صحیح نقاط قوت و ضعف در اجرای عملیات حسابداری و مالی سازمانها و شرکتها عمدتا به راه حلهایی منطقی و مناسب منتهی می گردد. این نوع نگرش در مدیران بنگاه های اقتصادی بسیار مرسوم می باشد. برای رسیدن به این هدف کافی است از دانش و مهارت متخصصینی با تجربه بهره مند گردیم.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 •  

  دریافت نتایج مطلوب از یک سیستم و روش حسابداری با مجموعه ای از فرآیندها و عملیات روزانه به همراه نرم افزارهای موجود در سازمانها وابسته به دانش و مهارت نیروهای انسانی مستقر در واحدهای حسابداری و مربوط به آن می باشد. در بسیاری از سازمانها کافی است نیروهای انسانی در همان محل فعالیت خود در سازمان ، دانش و مهارت های لازم جهت بهبود عملکرد مطابق با نیازهای تعریف شده از سوی مدیران سازمانشان را دریافت کنند. برای انتقال این دانش و تجربه می بایست از حضور مشاورانی با این نوع تخصص و دانش همراه شویم.

   

  برای اطلاع بیشتر از این نوع خدمات با ترازبین تجارت تماس حاصل فرمایید یا نسبت به ثبت درخواست مشاوره اقدام کنید.

   

   

   

   

   

   

 • ردیف عنوان خدمت نحوه ارائه  بهاء (ریال) نحوه تسویه
           
  ۱ مشاوره حضور در همایشها و نمایشگاها جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰ تسویه از طریق درگاه بانکی یا انتقال کارت به کارت و سپس تنظیم قرار ملاقات جهت حضور مشاور در محل مشتریان
         
  ۲ مشاوره تولید محتوی بصری جهت انتشار در صفحه مجازی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۳ مشاوره و ارتقا سطح توانمندی مذاکرات فروش و عقد قرارداد جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۴ مشاوره و ارزیابی نقاط قوت خدمات سازمان و بهره برداری بهینه آنها جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۵ مشاوره و ارزیابی توانمندی های سازمان جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۶ مشاوره و ارتقا سطح توانمندی نیرو های انسانی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۷ مشاوره و تدوین سبد خدمات و نرخ گذاری آنها جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۸ برگزاری جلسه مشاوره ارزیابی سازمان ، محصولات و خدمات
  به منظور اجرای عملیات مشاوره به صورت پروژه ای در آینده بر اساس قرارداد خاص
  جلسه ۳ ساعته ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۹ درج مقالات در سایت ترازبین بدون تولید محتوی به ازای هر مقاله ۲,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۱۰ انتشار مقالات در صفحه های مجازی ترازبین بدون تولید محتوی به ازای هر سری ۳,۰۰۰,۰۰۰

   

   

  جهت خرید هر یک از خدمات فوق کلیک کنید

   

  خدمات ردیفهای ۱ الی ۸ صرفا در محدوده استانهای تهران-البرز و مازندران به صورت حضوری و در محل مشتریان مطابق این نرخ گذاری برگزار می شود.
  اعزام مشاور به سایر استانها مطابق توافق خاص قابل انجام می باشد

 • ردیف عنوان خدمت نحوه ارائه  بهاء (ریال) نحوه تسویه
           
  ۱ مشاوره و ارزیابی محصولات نرم افزاری جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰ تسویه از طریق درگاه بانکی یا انتقال کارت به کارت و سپس تنظیم قرار ملاقات جهت حضور مشاور در محل مشتریان
         
  ۲ مشاوره تولید و انتشار محتواهای بصری جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۳ مشاوره مدیریت و برگزاری جلسات دمو نرم افزار جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۴ مشاوره تدوین سبد محصولات و نرخ گذاری آنها جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۵ مشاوره ارتقاء سطح توانمندی نیروهای انسانی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۶ مشاوره حضور در همایشها و نمایشگاهها جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۷ مشاوره و ارزیابی سطح توانمندی بازاریابی سازمان جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۸ برگزاری جلسه مشاوره ارزیابی سازمان ، محصولات و خدمات
  به منظور اجرای عملیات مشاوره به صورت پروژه ای در آینده بر اساس قرارداد خاص
  جلسه ۳ ساعته ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۹ درج مقالات در سایت ترازبین بدون تولید محتوی به ازای هر مقاله ۲,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۱۰ انتشار مقالات در صفحه های مجازی ترازبین بدون تولید محتوی به ازای هر سری ۳,۰۰۰,۰۰۰

   

   

  جهت خرید هر یک از خدمات فوق کلیک کنید

   

   

  خدمات ردیفهای ۱ الی ۸ صرفا در محدوده استانهای تهران-البرز و مازندران به صورت حضوری و در محل مشتریان مطابق این نرخ گذاری برگزار می شود.
  اعزام مشاور به سایر استانها مطابق توافق خاص قابل انجام می باشد

 • ردیف عنوان خدمت نحوه ارائه  بهاء (ریال) نحوه تسویه
           
  ۱ مشاوره و نیازسنجی جهت انتخاب و خرید نرم افزار جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰ تسویه از طریق درگاه بانکی یا انتقال کارت به کارت و سپس تنظیم قرار ملاقات جهت حضور مشاور در محل مشتریان
         
  ۲ مشاوره و ارزیابی سطح کیفی بهره برداری از نرم افزار کنونی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۳ مشاوره و نظارت بر مذاکرات خرید نرم افزار جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۴ مشاوره طراحی سیستم و روشهای حسابداری به همراه گزارشات مالی و مدیریتی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۵ مشاوره و ارزیابی سطح کیفی عملیات حسابداری جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۶ مشاوره ، ارزیابی و ارتقاء سطح توانمندی نیروهای انسانی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۷ مشاوره و نظارت بر پیاده سازی نرم افزارها جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۸ مشاوره و نظارت بر جذب و تامین نیروهای خدمات حسابداری مالی ، حسابداری مالیاتی و حسابرسی جلسه ۲ ساعته ۵,۰۰۰,۰۰۰
         
  ۹ برگزاری جلسه مشاوره ارزیابی کلیه بخشهای سازمان
  به منظور اجرای عملیات مشاوره ای و طراحی سیستم و روشهای حسابداری به صورت پروژه ای در آینده بر اساس قرارداد خاص
  جلسه ۳ ساعته ۱۰,۰۰۰,۰۰۰

    

   

    جهت خرید هر یک از خدمات فوق کلیک کنید

   

  این خدمات صرفا در محدوده استانهای تهران - البرز و مازندران به صورت حضوری و در محل مشتریان مطابق این نرخ گذاری برگزار می شود.
  اعزام مشاور به سایر استانها مطابق توافق خاص قابل انجام می باشد