تراز کنیم تا تراز ببینیم

صفحه بلاگ

  • 11 دی

    ارتباط بین نرم افزارها

    از زمان ورود نگرش یکپارچه سازی فرآیندهای عملیاتی در سازمانها و بنگاه های اقتصادی با هدف کاهش هزینه و افزایش بهره وری و با ورود تکنولوژی های نرم افزاری برای انجام آنها ، همواره از یکپارچگی بین فرآیندهای عملیاتی از طریق نرم افزارها به عنوان هدف سازمان طرح و اقدامات بسیاری در این خصوص صورت گرفته است